Menu Side

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy Elektromontaż Rzeszów S.A.

 

 

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA zakończył realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia”. Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0457/17.

 

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.03.01.00-18-0457/17-00

Tytuł projektu

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna

Cele projektu

Celami projektu są: 1. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 201 346 kWh/rok w 2021r. z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE w miejscowości Rzeszów poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,04 kWp w 2020r. 2. Zmniejszenie emisji CO2 o 166,10 tony/rok w 2021r.

Planowane efekty projektu

Dzięki realizacji projektu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna wybuduje jedną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej z OZE, uzyskując w ten sposób dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE na poziomie 0,19 MWe. Po zakończeniu realizacji projektu produkcja energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących OZE wzrośnie o 201,34 MWhe/rok, a emisja gazów cieplarnianych spadnie szacunkowo o 166,10 tony równoważnika CO2 na rok.

Wartość projektu ogółem

1 161 885,06 PLN

Wartość projektu – wydatki kwalifikowane

943 122,00 PLN

Kwota dofinansowania

782 791,25 PLN

Okres realizacji projektu

26.09.2019 - 30.04.2020