Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. - 24.06.2023 r.

29.05.2023Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podstawie art.395 i art.399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24.06.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a, o godz. 9:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2022r.
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2022r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022r.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
15. Zamknięcie obrad.

 

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: https://www.elektromontaz.com.pl/akcjonariusze/zwyczajne-walne-zgromadzenie-2023

 

Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.